معرفی کادر اجرایی دبیرستان
 
 
مهدی ارسطو
مسئول فناوری اطلاعات IT
 
 
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
علیرضا طالبیان
معاونت دبیرستان
--------------------------------------------------------------------------------
 
- 30 سال سابقه آموزشی در مدارس تهران