معرفی کادر اجرایی دبیرستان
 
 
علیرضا طالبیان
معاونت دبیرستان
--------------------------------------------------------------------------------
 
- 30 سال سایقه آموزشی در مدارس تهران
-
-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
مهدی ارسطو
مسئول فناوری اطلاعات IT
--------------------------------------------------------------------------------
 
-
-
-